Dane osobowe
   1.      Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego https://www.luxdecor24.pl/  jest PHU KAMA Magdalena Kamińska, z siedzibą w Kępnie, ul. W. Kokocińskiego 17, 63-600 Kępno.
   2.      Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
   3.      Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, login i hasło Klienta, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Klienta, wypełnianiu formularza zamówienia, formularza zapisu na newsletter, w trakcie komunikacji z podmiotem danych.
   4.      Dane osobowe przetwarzane są:
a) w celu i zakresie niezbędnym do w celu prowadzenia i obsługi konta Klienta oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych w sklepie internetowym  https://www.luxdecor24.pl/, a także w celu i w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia roszczeń z tytułu reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy.
W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym https://www.luxdecor24.pl/  ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Sprzedający przekazuje dane osobowe Klienta wybranej firmie kurierskiej wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.
W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności Grupie DialCom24, w ramach której PayPro SA - Agent Rozliczeniowy - prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o - Agentem Płatniczym - pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
Dane Grupy:
PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935.
DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513.
W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayPal jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności firmie Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.
W przypadku gdy Klient wybierze płatność poprzez system e-raty jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności do Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 520.000.000,00 zł, REGON: 012736938, NIP: 527-20-46-102.
b) w celach marketingowych oraz udziału w akcjach promocyjnych dotyczących produktów oferowanych w sklepie internetowym  https://www.luxdecor24.pl/;
c)    w celu otrzymywania drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail oraz numer telefonu, informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017, poz. 1219, ze zm.).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych wskazanych w pkt 3 powyżej jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości sprzedaży produktów oferowanych przez sklep internetowy https://www.luxdecor24.pl/ .
Klient, w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w  celach wskazanych w punktach b) i c), może cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się ze Sprzedającym telefonicznie 791 733 514  lub mailowo sklep@luxdecor24.pl/.
Zgodę na otrzymywanie newsletter Klient może cofnąć również klikając w odpowiedni link, umieszczony w każdym newsletterze.
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.W zakresie, w jakim dane osobowe Klienta są przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi jego konta użytkownika lub w celu udostępniania Klientowi newslettera, Sprzedający będzie je przetwarzać do momentu odpowiednio, rezygnacji Klienta z konta użytkownika w sklepie internetowym https://www.luxdecor24.pl/, rezygnacji z newslettera lub zakończenia jego wydawania, przy czym okres ten może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń Klienta lub Sprzedającego, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
6.W zakresie, w jakim dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych w sklepie internetowym https://www.luxdecor24.pl/, będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym okres ten może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń Klienta lub Sprzedającego, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
7.W zakresie, w jakim dane osobowe Klienta są przetwarzane dla celów wywiązania się przez Sprzedającego z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będą one przetwarzane przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).
8.W zakresie, w jakim dane osobowe Klienta są przetwarzane w celach marketingowych, udziału w aktach promocyjnych oraz przesyłania informacji handlowej, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
9. Klient ma następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Sprzedającego jego danych osobowych:
a)  prawo do uzyskania potwierdzenia czy Sprzedający przetwarza jego dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia swoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe,
c)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
d)  prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych,
e)  prawo do przenoszenia danych osobowych,
f)   prawo wniesienia sprzeciwu,
g)  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Klient ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Sprzedający stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do przetwarzania danych osobowych Klientów wewnątrz organizacji Sprzedającego dopuszczane są wyłącznie osoby przez niego upoważnione.
12. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Sprzedający przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
13. Klient jest także zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło do strony internetowej i nie udostępniać ich osobom trzecim. Należy pamiętać, że Sprzedający nie będzie zwracał się do Klienta o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na stronie internetowej Sprzedającego. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Klienta osobom nieuprawnionym należy się wylogować po zakończeniu korzystania ze strony internetowej. Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
Cookies(Ciasteczka)
     1.        Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
     2.        Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.
     3.        Pliki cookies są wykorzystywane w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisie, w celu dostosowania wyglądu serwisu do preferencji, w celu zapamiętywania produktów w koszyku i historii przeglądania przez użytkownika oraz w innych celach marketingowych.
Sklep https://www.luxdecor24.pl/  ceni wszelkie opinie Klientów. Ewentualne uwagi lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych prosimy przesłać korzystając z formularza kontaktowego w dziale KONTAKT.
W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Klient zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, drogą mailową.